Xem Quy Hoạch Di Linh _ Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Di Linh

Xem Quy Hoạch Di Linh _ Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Di Linh

uyện Di Linh nằm về phía Nam tỉnh Lâm Đồng nằm trên Quốc lộ 20, tuyến từ Đà Lạt đi thành phố Hồ Chí Minh và Quốc lộ 28 nối từ Phan Thiết (Bình Thuận) tới Đắk Nông, thuộc phía Nam của dãy Trường Sơn, cực Nam Trung Bộ, trải dài từ 108012’54’’ đến 108034’52’’ Kinh độ Đông và từ 11030’22’’ đến 11053’13’’ Vĩ độ Bắc, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 223 km và cách Đà Lạt 80 km. Tổng diện tích tự nhiên là 1.614,18 km², dân số năm 2018 có 161.781 người. Toàn huyện có 19 đơn vị hành chính (1 thị trấn và 18 xã); mật độ dân số là 100 người/km2

Quy hoạch sử dụng (QHSD) đất đến năm 2020 của huyện Di Linh được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 và được phê duyệt điều chỉnh vào năm 2019 tại Quyết định số 1407/QĐUBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Qua thời gian thực hiện, phương án QHSD đất của huyện đã góp phần không nhỏ vào thành tựu tăng trưởng kinh tế chung của huyện giai đoạn 2011-2020 cũng như nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn. Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, kỳ quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch cấp huyện sẽ kết thúc vào năm 2020.

xem quy hoạch DI Linh

Vì vậy, để có căn cứ thực hiện công tác điều hành, quản lý đất đai trên địa bàn thì phải tiếp tục tiến hành lập QHSD đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

Việc lập QHSD đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai ngày 29/11/2013 (Khoản 3, 4 Điều 40), Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; Luật số 35/2018/QH14 ngày
20/11/2018 (điều 6 sửa đổi bổ sung một số nội dung của luật đất đai 2013 – điều 40 của Luật Đất đai); Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013 (Khoản 3 Điều 7 và Khoản 4 Điều 9); Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (có hiệu lực từ ngày 08/02/2021) và hướng dẫn tại Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện có liên quan đến sử dụng đất.

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018, UBND huyện Di Linh đã giao nhiệm vụ cho Phòng Tài nguyên & Môi trường tổ chức thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Di Linh, tỉnh
Lâm Đồng
 để đảm bảo tính thống nhất về quản lý Nhà nước về đất đai, làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và cho chuyển mục đích sử dụng đất, góp phần quan trọng trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện

Rate this post